Şirketimizin 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle yetişmiş uzman tasdik ekiplerimiz 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlamaktadır. 

Bu raporlar ışığında amacımız vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

Tam Tasdik Hizmetleri

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi
Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü
Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi
Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi
Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması

Diğer Tasdik Hizmetleri

Sermayenin ödendiğinin tespiti
Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu
Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler