Günümüz rekabet koşulları, regülasyonlar, yasa ve mevzuata uyum zorunlulukları, değişen yönetim ihtiyaçları ve artan teknoloji kullanımı, şirketler için risk yönetiminin önemini arttırmıştır. 

Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir risk yönetim sürecinin varlığı, kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, üst yönetimin karar almasını kolaylaştırmanın yanı sıra, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk esaslarına dayalı kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, şirket bünyesinde kişilerden bağımsız bir yönetim anlayışı oluşturulması, şirketlerin sürdürülebilir şekilde büyümeleri açısından büyük önem arzetmektedir. Kurumsal yönetim anlayışının şirket içerisinde benimsenmesi ve şirket kültürünün bir parçası haline gelmesi, karar alma mekanizmalarının hızlı, rasyonel, açık ve karşılaştırılabilir bilgiye dayalı olmasını güvence altına alacak önemli bir adımdır.

Hizmetlerimiz:

 • Üst yönetim yapılandırması
 • Aile anayasasının hazırlanması
 • Yetki onay çerçevelerinin oluşturulması
 • Şirket politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • Rol ve sorumlulukları içeren görev tanımlarının hazırlanması
 • İç kontrol sistemlerine ilişkin iyileştirme alanlarının tespiti ve iyileştirme önerilerin geliştirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının hazırlanması / gözden geçirilmesi / test edilmesi
 • Etik kurallarının (Code of Conduct) hazırlanması
 • Etik hattı hizmeti verilmesi
 • Turquality hazırlık ve ön inceleme süreçlerinde danışmanlık desteği

Risk, Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri

Günümüzün ekonomik koşullarında risklerin yönetimi oldukça önem kazanmıştır. Düzenleyici otoriteler, kreditörler, yatırımcılar, müşteriler ve tedarikçiler için irtibatta oldukları işletmelerin sağlam bir yapıda ve güvenilir olmaları önemli bir husustur. Risklerin kurum seviyesinde, ortak bir risk algısıyla ve bütünleşik bir şekilde belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve raporlanması için etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı; kurumsal yönetim ve risk yönetimi süreçleri ile iç kontrol sistemlerinin etkinliğini denetleyecek bir iç denetim faaliyeti, şirketlerin piyasadaki rekabet güçlerini artırarak katma değer yaratacaktır. 

İç Denetim Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

 • İç denetim fonksiyonunun kurulması / yeniden yapılandırılması
 • İç denetim faaliyetleri için dış kaynak (out-source) sağlanması
 • İç denetim faaliyetleri için eş kaynak (co-source) sağlanması
 • Risk bazlı iç denetim planı hazırlanması
 • İç denetim departmanları kalite güvence değerlendirmeleri
 • Kontrol öz değerlendirme sürecinin oluşturulması
 • Suistimal önleme ve inceleme
 • İç denetim eğitimlerinin verilmesi 

İç Kontrol Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

 • İş ve BT süreçleri üzerindeki kontrollerin tasarlanması ve değerlendirilmesi
 • İş ve BT süreçlerinin ve süreç kontrollerinin dokümante edilmesi
 • İç kontrol fonksiyonunun kurulması / yeniden yapılandırılması
 • Sarbanes-Oxley (SOX) kapsamında danışmanlık desteği

Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

Hizmetlerimiz:

 • Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması
 • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi
 • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi

Bilgi Teknolojileri Risk Hizmetleri

Teknoloji kullanımının ve teknoloji bağımlılığının giderek arttığı günümüz iş dünyasında bilgi teknolojileri süreçlerinin ve teknoloji kaynaklı risklerin yönetimi de şirketlerin ana faaliyet konuları kadar önem kazanmıştır. Artan teknoloji kullanımı yasa ve mevzuta uyum zorunluluklarını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bilgi teknolojileri süreçlerinin, şirket hedefleriyle uyumlu, yasalara ve mevzuatlara uygun, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi şirketler için hayati bir önem arz etmektedir. 

Hizmetlerimiz:

 • Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi (out-source / co-source)
 • COBIT değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
 • ISO 27001 değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
 • ITIL / ISO20000 değerlendirme ve uygulama danışmanlık hizmetleri
 • BT risk değerlendirme ve yönetim hizmetleri
 • BT politika ve prosedürlerinin oluşturulması
 • ERP yazılımı seçim desteği
 • Ağ güvenliği ve sızma testi hizmetleri